ໜ້າຫຼັກ

ຄົ້ນຫາທຸກໆປະເພດ

ທະນາຄານ


Logo
Company Name/Address
Logo
Company Name/Address
ທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ (ລາວ) ຈໍາກັດ
ຖ.ລ້ານຊ້າງ ບ.ຫັດສະດີ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ຈໍາກັດ
ຖ.ລ້ານຊ້າງ ບ.ຫັດສະດີເໜືອ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ໜ.01 ຖ.ປາງຄຳ ບ.ຊຽງຍືນ ມ.ຈັນທະບູລີ
ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ
127/07 ຖ.ຫັດສະດີ ບ.ຫັດສະດີໃຕ້ ມ.ຈັນທະບູລີ
ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ
82 ຖ.ລ້ານຊ້າງ ບ.ຫັດສະດີ ມ.ຈັນທະບູລີ
ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ
640 ໜ.21 ຖ.ໄກສອນ ພົມວິຫານ ບ.ໂພນພະເນົາ ມ.ໄຊເສດຖາ
ທະນາຄານ ພາບລິກ
100/1‑4 ຖ.ຕະຫຼາດເຊົ້າ ບ.ຫັດສະດີໃຕ້ ມ.ຈັນທະບູລີ
ທະນາຄານ ເອັສທີ
ຖ.ສາມແສນໄທ ບ.ອານຸ ມ.ຈັນທະບູລີ
ທະນາຄານ ໄທພານິດ ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ
117 ຖ.ສາມແສນໄທ ບ.ສີສະເກດ ມ.ຈັນທະບູລີ
ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ທະນາຄານ ສະແຕນດາດ ຊາເຕີ
099 ໜ.5 ຖ.ໜອງບອນ ບ.ນາໄຊ ມ.ໄຊເສດຖາ
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ
372 ໜ.21 ຖ.ດົງປາຍນາ ບ.ໂພນສະຫວັນເໜືອ ມ.ສີສັດຕະນາກ
ສົ່ງເສີມ ກະສິກໍາ, ທະນາຄານ(ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ)
58 ຖ.ແຫ່ງບຸນ ບ.ຫາຍໂສກ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ
30 ໜ.02 ບ.ຫ້ວຍຊາຍໃຕ້ ມ.ຫ້ວຍຊາຍ ຂ.ບໍ່​ແກ້ວ
ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ
ຖ.ພາຖີ ບ.ພັນໄຊ ມ.ຊຳເໜືອ ຂ. ຫົວພັນ
ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ
ບ.ນາຫຼວງ ມ.ຫຼວງພະບາງ ຂ.ຫຼວງພະບາງ
ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ
ບ.ໜອງແມງດາ ມ.ໄຊ ຂ.ອຸດົມໄຊ
ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ
ຖ.13ໃຕ້ ບ.ໂພນກຸງ ມ.ປາກເຊ ຂ.ຈຳປາ​ສັກ
ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ
ຖ.ເລກ9 ບ.ດົງເຫັນ ມ.ອາດສະພັງທອງ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ
ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ
ຖ.ເລກ16 ບ.ວັດຫຼວງ ມ.ລະມາມ ຂ.ເຊກອງ
ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ
ຖ.13ເໜືອ ບ.ນຳ້ລິນ ມ.ໂພນໂຮງ
ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ
ບ.ສີເມືອງ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ
ບ.ໂພນສະຫວ່າງ ມ.ແປກ ຂ.ຊຽງຂວາງ
ພັດທະນາ ອາຊີ, ທະນາຄານ
ຖ.ລ້ານຊ້າງ ບ.ສີສະເກດ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກຸງເທບ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ), ທະນາຄານ
140 ໜ.08 ບ.ຫັດສະດີໃຕ້ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກຸງສີອາຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ), ທະນາຄານ
084/1-2 ຖ.ລ້ານຊ້າງ ບ.ຫັດສະດີໃຕ້ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ຈຳກັດ
ຖ.ສີສະຫວ່າງວົງ ບ.ຊຽງມວນ ມ.ຫຼວງພະບາງ ຂ.ຫຼວງພະບາງ
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ສາຂາ ແຂວງ ອັດຕະປື)
ຖ.08B ບ.ໂພນສະຫວ່າງ ມ.ສາມັກຄີໄຊ
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ສາຂາ ຄຳມ່ວນ)
ຖ.ວຽງຈັນ ບ.ຈອມທອງ ມ.ທ່າແຂກ ຂ.ຄຳມ່ວນ
ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ,ທະນາຄານ (ສາຂາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ)
200 ໜ.09 ບ.ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ ມ.ຫ້ວຍຊາຍ ຂ.ບໍ່​ແກ້ວ
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ສາຂາ ຈຳປາສັກ)
ຖ.ເລກ11 ບ.ວັດຫຼວງ ມ.ປາກເຊ ຂ.ຈຳປາ​ສັກ
ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານ (ສາຂາ ແຂວງ ຫຼວງນຳ້ທາ)
130/6 ໜ.07 ຖ.ຫຼວງນຳ້ທາ ບ.ໂພນໄຊ ມ.ນຳ້ທາ ຂ.ຫຼວງນຳ້ທາ
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊ)
ຖ.13ເໜືອ ບ.ນາຫວານນ້ອຍ ມ.ໄຊ ຂ.ອຸດົມໄຊ
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ)
ຖ.ລາດສະວົງເສິກ ບ.ສຸນັນທາ ມ.ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງວຽງ)
ບ.ສະຫວ່າງ ມ.ວັງວຽງ
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ)
ບ.ສີສະອາດຊົມພູ ມ.ປາກລາຍ ຂ.ໄຊຍະບູລີ
ບູຢອງ ລາວ, ທະນາຄານ
ບ.ໂພນໄຊ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຊີໄອເອັມບີ, ທະນາຄານ
ບ.ຫັດສະດີ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແຄນນາເດຍ ຈໍາກັດ, ທະນາຄານ
ບ.ຊຽງຍືນ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຄາເທ ຢູໄນເຕັດ, ທະນາຄານ
ບ.ສີສະຫວາດ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພັດທະນາ ແຫ່ງຊາດ ຈີນ, ທະນາຄານ
ອາຄານ ແມ່ຂອງການຄ້າ ຖ.ສຸພານຸວົງ ບ.ສີຖານເໜືອ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອິນໂດຈີນ, ທະນາຄານ
ຊັ້ນ1 ອາຄານ ແຄພີຕອລ ທາວເວີ 116 ຖ.23 ສິງຫາ ບ.ໜອງບອນ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ (ໜ່ວຍບໍລິການ ອຸດົມໄຊ)
ບ.ນາເຫຼົາ ມ.ໄຊ ຂ.ອຸດົມໄຊ
ທະນາຄານ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປຈີນ
ຖ.ລ້ານຊ້າງ ບ.ໂພນສະອາດ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ (ສາຂາ ປາກເຊ)
ບ.ໂພນກຸງ ມ.ປາກເຊ ຂ.ຈຳປາ​ສັກ
ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ (ສາຂາ ໄຊເສດຖາ)
ບ.ໂພນທັນ ມ.ໄຊເສດຖາ
ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ (ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ)
ຖ.ໄກສອນ ພົມວິຫານ ບ.ປ່ອງຄຳ ມ.ຫຼວງພະບາງ
ກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ, ທະນາຄານ
ບ.ໂພນສີນວນ ມ.ສີສັດຕະນາກ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກຸງໄທ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານ
80 ຖ.ລ້ານຊ້າງ ບ.ຊຽງຍືນ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ລາວ ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ
ໜ.10 ບ.ໂພນສີນວນ ມ.ສີສັດຕະນາກ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານ
13 ຖ.ສຸພານຸວົງ ບ.ສີຫອມ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ສາຂາ ອັດຕະປື)
ຖ.ອານຸ ບ.ວັດຫຼວງ ມ.ສາມັກຄີໄຊ ຂ.ອັດ​ຕະ​ປື
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ສາຂາ ບໍ່ແກ້ວ)
ຖ.ສາຍກາງ ບ.ຂອນແກ້ວ ມ.ຫ້ວຍຊາຍ ຂ.ບໍ່​ແກ້ວ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ໜ່ວຍບໍລິການ ຈຳປາສັກ)
ຖ.ເລກ14 ບ.ວັດທົ່ງ ມ.ຈຳປາສັກ ຂ.ຈຳປາ​ສັກ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ສາຂາ ຫົວພັນ)
ຖ.ພາຖີ ບ.ພັນໄຊ ມ.ຊຳເໜືອ ຂ.ຫົວ​ພັນ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ)
ຖ.ວິຊຸນນະລາດ ບ.ວິຊຸນ ມ.ຫຼວງພະບາງ ຂ.ຫຼວງພະບາງ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ສາຂາ ຫຼວງນຳ້ທາ)
ບ.ໂພນໄຊ ມ.ນຳ້ທາ ຂ.ຫຼວງນຳ້ທາ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ສາຂາ ອຸດົມໄຊ)
ບ.ພູຂຽວ ມ.ໄຊ ຂ.ອຸ​ດົມ​ໄຊ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ສາຂາ ປາກເຊ)
ຖ.13ໃຕ້ ບ.ທ່າຫຼວງ ມ.ປາກເຊ ຂ.ຈຳປາ​ສັກ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ສາຂາ ຜົ້ງສາລີ)
ບ.ຜົ້ງສາລີ ມ.ຜົ້ງສາລີ ຂ.ຜົ້ງ​ສາ​ລີ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ສາຂາ ສາລະວັນ)
ຖ.ເທດສະບານ ບ.ນາກົກໂພ ມ.ສາລະວັນ ຂ.ສາ​ລະ​ວັນ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ)
401 ໜ.30 ຖ.ອຸດົມສິນ ບ.ສຸນັນທາ ມ.ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ສາຂາ ເຊກອງ)
ບ.ວັດຫຼວງ ມ.ລະມາມ ຂ.ເຊກອງ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ສາຂາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ)
ບ.ສີເມືອງ ມ.ໄຊຍະບູລີ ຂ.ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ສາຂາ ຊຽງຂວາງ)
ບ.ໂພນສະຫວ່າງ ມ.ແປກ ຂ.ຊຽງ​ຂວາງ
ລາວ - ຫວຽດ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ
44 ຖ.ລ້ານຊ້າງ ບ.ຫັດສະດີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວໜດ (ສາຂາ ຈໍາປາສັກ)
ບ.ໂພນສະອາດ ມ.ປາກເຊ
ມາເລເຢນ ຈໍາກັດ, ທະນາຄານ (ເມແບ໋ງ)
ຖ.ລ້ານຊ້າງ ບ.ຫັດສະດີ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມາຣູຮານ ເຈແປນ ລາວ, ທະນາຄານ
ໜ.14 ຖ.23 ສິງຫາ ບ.ໂພນໄຊ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນະຄານ ນະໂຍບາຍ (ສາຂາ ແຂວງ ອັດຕະປື)
ບ.ໄຊສະອາດ ມ.ສາມັກຄີໄຊ ຂ.ອັດຕະປື
ທະນະຄານ ນະໂຍບາຍ (ສາຂາ ແຂວງ ຈຳປາສັກ)
ບ.ດົງກະໂລງ ມ.ປາກເຊ ຂ.ຈຳປາສັກ
ທະນະຄານ ນະໂຍບາຍ (ສາຂາ ແຂວງ ຫົວພັນ)
ບ.ພັນໄຊ ມ.ຊຳເໜືອ ຂ.ຫົວພັນ
ທະນະຄານ ນະໂຍບາຍ (ສາຂາ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້້າທາ)
ບ.ໜອງບົວວຽງ ມ.ນໍ້າທາ ຂ.ຫຼວງນໍ້າທາ
ທະນະຄານ ນະໂຍບາຍ (ສາຂາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ)
ບ.ນາສຳພັນ ມ.ຫຼວງພະບາງ ຂ.ຫຼວງພະບາງ
ທະນະຄານ ນະໂຍບາຍ (ສາຂາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ)
ບ.ມອນໃຕ້ ມ.ໄຊ ຂ.ອຸ​ດົມ​ໄຊ
ທະນະຄານ ນະໂຍບາຍ (ສາຂາ ແຂວງ ຜງສາລີ)
ບ.ສົມສະຫວ່າງ ມ.ຜງສາລີ ຂ.ຜງສາລີ
ທະນະຄານ ນະໂຍບາຍ (ສາຂາ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ)
ບ.ໂພນສະຫວັນກາງ ມ.ແປກ ຂ.ຊຽງຂວາງ
ພົງສະຫວັນ, ທະນາຄານ
077 ໜ.09 ຖ.ສາມແສນໄທ ບ.ອານຸ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພົງສະຫວັນ, ທະນາຄານ (ໜ່ວຍບໍລິການ ດົງໂດກ)
ບ.ດົງໂດກ ມ.ໄຊທານີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ພາບລິກ (ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ)
ຖ.ສີສະຫວ່າງວົງ ບ.ສຸນັນທາ ມ.ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ
ອາເຮັສບີ, ທະນາຄານ
ບ.ໂພນໄຊ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ສະຫະກອນ, ທະນາຄານ
022 ໜ.01 ບ.ເມືອງເກົ່າ ມ.ວຽງຄຳ ຂ.ວຽງ​ຈັນ
ທະນາຄານ ເອັສທີ (ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ)
ບ.ພູສີ ມ.ຫຼວງພະບາງ ຂ.ຫຼວງພະບາງ
ທະນາຄານ ເອັສທີ (ສາຂາ ປາກເຊ)
ບ.ໂພນກຸງ ມ.ປາກເຊ ຂ.ຈຳປາ​ສັກ
ທະນາຄານ ເອັສທີ (ສາຂາ ສະຫວັນນາເຂດ)
ຖ.ພະຍາປຸ້ຍ ບ.ໄຊຍະພູມ ມ.ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ
ຊາຄອມແບັງ, ທະນາຄານ
175/02 ໜ.10 ຖ.ສາຍລົມ ບ.ຫັດສະດີໃຕ້ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະຫານໄທ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ), ທະນາຄານ
034/2 ໜ.06 ຖ.ສາມແສນໄທ ບ.ຫາຍໂສກ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຫວຽດນາມ ຫຸ້ນສ່ວນອຸດສາຫະກໍາການຄ້າ, ທະນາຄານ
029 ຖ.ຂຸນບູລົມ ບ.ວັດຈັນ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈໍາກັດ
ຖ.ສາມແສນໄທ ບ.ອານຸ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ - ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈໍາກັດ
44 ຖ.ລ້ານຊ້າງ ບ.ຫັດສະດີໃຕ້ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ