ກ່ຽວກັບ ສະໝຸດໜ້າຄຳ


ຽວກັບ ສະໝຸດໜ້າຄຳ
ສະໝຸດໜ້າຄຳແມ່ນປຶ້ມລາຍຊື່ທຸລະກິດສະໝຸດໂທລະສັບ ທີ່ໄດ້ພິມແຈກຈ່າຍໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ. ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນທາງເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ (www.laoyp.com) ຫລື ໂທເບີສາຍດ່ວນ (1168) ເພື່ອສອບຖາມເບີຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການ.